Vui lòng điền vào bản khảo sát này nếu bạn bị bệnh vẩy nến. Nếu bạn cũng đã có triệu chứng nhiễm COVID-19, hãy đợi ít nhất 2 tuần kể từ khi bắt đầu có triệu chứng trước khi tham gia.

Mất khoảng 10 phút để hoàn thành. Bạn có thể lưu và quay lại biểu mẫu sau nếu cần.

Cảm ơn bạn đã đóng góp quan trọng của bạn.

Page 1 of 8

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.