Vui lòng điền vào bản khảo sát này nếu bạn bị bệnh vẩy nến. Nếu bạn cũng đã có triệu chứng nhiễm COVID-19, hãy đợi ít nhất 2 tuần kể từ khi bắt đầu có triệu chứng trước khi tham gia.

Mất khoảng 10 phút để hoàn thành. Bạn có thể lưu và quay lại biểu mẫu sau nếu cần.

Cảm ơn bạn đã đóng góp quan trọng của bạn.

Page 1 of 8

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.